BOTA STUDIO

Home BOTA STUDIO

BOTA STUDIO

Website: https://botastudio.quv.kr

Address: 60, Jejung-ro, Nam-gu, Gwangju, room 307, Republic of Korea

🔻 Introduction:
Một công ty nội dung tạo ra thế giới quan hoạt hình nhân vật webtoon

🔻Products/Services:
HI PET DOLL